ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GECONA

Toepasselijkheid

Art.1

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Gecona heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de verkoper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Gecona aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Verpakking en verzending

Art.2

Gecona verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Gecona draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering, tenzij de offerte anders vermeldt. De kosten voor een breukverzekering komen voor rekening van de koper.
De goederen zullen door Gecona bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Eigendomsovergang en risico

Art.3

Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Gecona zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Gecona heeft voldaan.
Indien er gerede twijfel bij Gecona bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Gecona bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 2 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Gecona door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Tijdstip van levering

Art. 4

Gecona zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Gecona de order heeft bevestig.

Overmacht

Art.5

De in art.4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Gecona door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van Gecona is sprake, indien Gecona na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Gecona als bij derden, van wie Gecona de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Gecona ontstaan.
Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Gecona als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Gecona slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Gecona terug te zenden voor rekeningen en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds geleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikte ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Garantie

Art.6

Gecona stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout gemaakt.
De aansprakelijkheid van Gecona is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Gecona.
Prijs en betaling

Art.7

De koopprijs is exclusief BTW.
De koper is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Gecona bevoegd over het gehele verschuldigde bedrag een rente in rekening te brengen van 1 ½ % per maand vanaf de vervaldag. Gecona is tevens bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Gecona geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
Indien Gecona bij wanprestatie van de koper tot buitenrechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 200,-.
Ontbinding

Art. 8

Onverminderd het bepaalde in art.7 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de Gecona geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Toepasselijk recht

Art. 9

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.